สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันฯการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กิจการสภา
การปรับปรุงภารกิจ


  หน้าแรก     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
     รายงานแสดงฐานะงบทางการเงิน งป.2563เปิดอ่าน
     งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓เปิดอ่าน
     งบเงินสะสมเปิดอ่าน
     งบแสดงฐานะทางการเงินเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.บ้านแก้ง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปี งป.๖๓เปิดอ่าน
     งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเปิดอ่าน
     งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมเปิดอ่าน
การให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์ต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
Tel : 0-44056104   Fax : 0-44056103 ต่อ 12
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.