สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันฯการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กิจการสภา
การปรับปรุงภารกิจ


  หน้าแรก     คู่มือสำหรับประชาชน 
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน  
     การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเปิดอ่าน
     การจัดเก็บภาษีป้ายเปิดอ่าน
     การจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่เปิดอ่าน
     การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเปิดอ่าน
     ขออนุญาตขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเปิดอ่าน
     ขออนุญาตใบประกอบกิจการน้ามันเปิดอ่าน
     การขอกาลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เปิดอ่าน
     การให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการเปิดอ่าน
     การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการเปิดอ่าน
     การสนับสนุนน้าอุปโภคบริโภคเปิดอ่าน
     การขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัยเปิดอ่าน
     รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนเปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์เปิดอ่าน
การให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์ต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
Tel : 0-44056104   Fax : 0-44056103 ต่อ 12
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.