สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันฯการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กิจการสภา
การปรับปรุงภารกิจ


  หน้าแรก     ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ 

ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ  


นางสาวพัชรี ประเสริฐชัย
รรก.หน.ส่วนการศึกษา 0864979953


นางธมลวรรณ กิ่งขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก 0807322099


นางแสงจันทร์ ธิวัย
ครูผู้ดูแลเด็ก 0828708033


นางจอมศรี เพ็ชรเมือง
ครูผู้ดูแลเด็ก 0856825331


นางอุบล จันทะแสน
ผู้ดูแลเด็ก 0884724062


ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางราตรี ทุมหนู
ครูผู้ดูแลเด็ก 0884709803


นางเสาวนีย์ เหล่าพลค้า
ผู้ดูแลเด็ก 0887359188


นางสีนวน ดีบ้านโสก
ผู้ดูแลเด็ก 0807220638


นางทองสุข ชัยอาวุธ 0807680180
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมลทิวา ขันสีมนต์
ผู้ดูแลเด็ก 0807517059


นามณงรัตน์ ทองศิษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก 0844108030


นางวราภรณ์ มาลี
ครูผูดูแลเด็ก 0895815529


นางสาวนวลจิตร แสงใสแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก 0982243718


นางอรสา เพียรไทยสงค์
ผู้ดูแลเด็ก 0982167994


นางสาวพัชราภรณ์ คำงาม
ผู้ดูแลเด็ก 0821448752


นางเยาวมาล ลาดบัวขาว
ครูผู้ดูแลเด็ก 0807413705


นางสาวราตรี กองศรี
ผู้ดูแลเด็ก 0852026284


นางธิดารัตน์ ไทยทวี
ผู้ดูแลเด็ก 0948973106


นางดวงใจ ชำนาญ
ครูผู้ดูแลเด็ก 0892835673
การให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์ต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
Tel : 0-44056104   Fax : 0-44056103 ต่อ 12
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.