สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันฯการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กิจการสภา
การปรับปรุงภารกิจ


  หน้าแรก     ส่วนการคลัง 

ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง  


นางยุวดี จันทรภา
ผู้อำนวยการกองคลัง 0902360279


นางรพีพรรณ พลที
นักวิชาการเงินและบัญชี 0830050685


นางสาวน้ำอ้อย สะหาย
เจ้าพนักงานพัสดุ 0887249891


นางกรชนก หงษ์สระแก้ว
เจ้าหน้าที่จัดเก็ยรายได้ 0885341069


นางสาวรสจริน ตั้งศิริไพบูลย์
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ 0896264196


นางสาวสุวรรณา งามสวัสดิ์
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 0924690395
การให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์ต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
Tel : 0-44056104   Fax : 0-44056103 ต่อ 12
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.