สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันฯการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กิจการสภา
การปรับปรุงภารกิจ


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางบุหลัน ธรรมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 0862523619


นางศิริพร ไชยเลิศ
หน.สำนักปลัด 0857635544


นายศิริพงษ์ ทันเขิม
นักทรัพยากรบุคคล 0862530500


นายวิรัตน์ คลังทอง
นักวิชาการเกษตร 0899608900


นางสาวเกษสุดา ดิเรกศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0944242623


จ่าเอกคมสันติ โนนสอาด
เจ้าพนักงานธุรการ 0830650631


นางบานชื่น มุขดา
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0857547797


นายเทิดเกียรติ โอดเปี้ย
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0644263315


นายชำนาญ สุขจิต
พนักงานขับรถยนต์ 0885757461


นายเดชา วิเศษสิงห์
พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์ 0848263419


นายสมพร รูปสูง
คนสวน 0933801404


นายวิชัย วิจิตรจันทร์
คนงานทั่วไป 0828708105


นายสมาน ทองศิษ
ภารโรง 0856563703
การให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์ต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
Tel : 0-44056104   Fax : 0-44056103 ต่อ 12
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.