สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันฯการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กิจการสภา
การปรับปรุงภารกิจ


  หน้าแรก     ศักยภาพของ อบต. 

ศักยภาพของ อบต.
ศักยภาพของ อบต.  

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

      คณะผู้บริหาร

1.นายสุพัฒน์                          วิจิตรจันทร์            นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2.นายเศกสิทธิ์                        ภมาศ                       รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3.นายอุดร                              แงวกุดเรือ              รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4.นางสุพรรษา                        พื้นหินลาด             เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

      สมาชิกสภา อบต.

                1. นายอำนวย  พลที                              ประธานสภา อบต.

                2. นางแช่ม  ปลัดกอง                            รองประธานสภา อบต.

                3. นายบุญโฮม  เลยยุทธ                        สมาชิกสภา อบต.  ม.1

                4. นายสมจิตร  ใจกะเสริม                    สมาชิกสภา อบต.  ม.1

                5. นายเมืองมนต์  พื้นดอนเค็ง              สมาชิกสภา อบต.  ม.2

                6. นายเสมอ  ปัถพี                                 สมาชิกสภา อบต.  ม.2

                7. นายฉกาจ  จันทร์พิมพ์                      สมาชิกสภา อบต.  ม.3

                8. นายทองสุก  ศรีบุญเรียน                  สมาชิกสภา อบต.  ม.4

                9. นายสากล  หมู่หัวนา                          สมาชิกสภา อบต.  ม.4

                10. นายจำปี  สุกอง                                สมาชิกสภา อบต.  ม.5

                11. นายหนูคาร  ถานคร                        สมาชิกสภา อบต.  ม.6

                12. นายน้อย  คำงาม                              สมาชิกสภา อบต.  ม.6

                13. นายหาญณรงค์ วันทาเขียว             สมาชิกสภา อบต.  ม.7

                14. นายพยัพ  ชำนาญ                            สมาชิกสภา อบต.  ม.7

                15. นายสอน  บุญเรืองศรี                      สมาชิกสภา อบต.  ม.8

                16.  นายเศียร โยธา                               สมาชิกสภา อบต.  ม.8

                17. นายสงบ  ประทุมชัย                       สมาชิกสภา อบต.  ม.9

                18. นางวรณี รุณสำโรง                          สมาชิกสภา อบต.  ม.9

                19. นายไชยวัฒน์   วิจิตรจันทร์            สมาชิกสภา อบต.  ม.10

                20. นายทรงสันต์   ไทยทวี                   สมาชิกสภา อบต.  ม.10

                21. นายบุญมิ  พื้นดอนเค็ง                    สมาชิกสภา อบต.  ม.11

                22. นายบุญล้วน  กองภา                       สมาชิกสภา อบต. ม.11

                23. นายระเนตร  จันโท                         สมาชิกสภา อบต. ม.12

                24. นายเอก  กลางวงค์                           สมาชิกสภา อบต. ม.12

 

      โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

                องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง   ได้ถูกจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก    และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง   ออกเป็น 3 ส่วนสำคัญๆ และมีบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 

 

                1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      จำนวน      1       อัตรา

                2. สำนักงานปลัด อบต.     จำนวน     7       อัตรา

                         - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน     จำนวน    1              อัตรา

                         - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                    จำนวน    1              อัตรา

                         - นักพัฒนาชุมชน                                     จำนวน    1              อัตรา

                         -  นักวิชาการศึกษา                                    จำนวน    1              อัตรา

                         - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                           จำนวน    1              อัตรา

                         -  นักการ/ธุรการ                                       จำนวน    1              อัตรา

                         - ภารโรง  (ลูกจ้างชั่วคราว)                       จำนวน    1              อัตรา

                  

อำนาจหน้าที่  เกี่ยวกับด้านบริหารทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านกฎหมายและคดี และด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                3. ส่วนการคลัง       จำนวน    5   อัตรา

                        - หัวหน้าส่วนการคลัง   จำนวน    1   อัตรา

                        - เจ้าพนักงานพัสดุ         จำนวน    1   อัตรา

                        - เจ้าหน้าการเงินและบัญชี   จำนวน   1   อัตรา

                        - เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้     จำนวน   1  อัตรา

                        - ผู้ช่วยเจ้าหน้าการเงินและบัญชี  จำนวน    1   อัตรา

อำนาจหน้าที่  เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัฒนาและจัดเก็บรายได้ และทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 

4. ส่วนโยธา  จำนวน  2  อัตรา

                        - หัวหน้าส่วนโยธา        จำนวน    1  อัตรา

                        - ผู้ช่วยช่างโยธา             จำนวน    1  อัตรา

                  

อำนาจหน้าที่  เกี่ยวกับการก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร และด้านสาธารณูปโภค

 

 

      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

รายได้ประจำปีงบประมาณ   2551  รวมทั้งสิ้น    จำนวน       8,246,142.82      บาท     แยกเป็น

1. รายได้ที่จัดเก็บเอง  จำนวน   116,726.65  บาท

                - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- ภาษีบำรุงท้องที่

- อากรฆ่าสัตว์

- ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต

- รายได้จากทรัพย์สิน

- รายได้เบ็ดเตล็ด

 

                2. รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลเก็บให้    จำนวน     6,052,216.11  บาท

                - ภาษีสุรา

                - ภาษีสรรพสามิต

                - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน

                - ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

                - ภาษีมูลค่าเพิ่ม

                - ภาษีธุรกิจเฉพาะ

                - ค่าภาคหลวงแร่

                - ค่าภาคหลวงปิโตเลียม

 

3. เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล   จำนวน   2,077,200.06     บาท

 

ตารางเปรียบเทียบรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง    ปีงบประมาณ  2550-2551

 

 

 

เอกสารประกอบ
การให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์ต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
Tel : 0-44056104   Fax : 0-44056103 ต่อ 12
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.