สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันฯการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กิจการสภา
การปรับปรุงภารกิจ


  หน้าแรก     ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่  

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

 

      การรวมกลุ่มของประชาชน

อำนวยกลุ่มทุกประเภท                                        28            กลุ่ม

แยกประเภทกลุ่ม

                                  - กลุ่มอาชีพ                                          16            กลุ่ม

                                  - กลุ่มออมทรัพย์                                 12            กลุ่ม

                                  - กลุ่มอื่นๆ                                           -               กลุ่ม

 

      จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

ตำบลบ้านแก้งมีศักยภาพที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาดังนี้

(1)  การคมนาคมมีเส้นทางติดต่อกันระหว่างอำเภอ  และที่สำคัญตำบลบ้านแก้งมีเส้นทางหลักในการเดินทางไปต่างจังหวัด  ได้แก่  จังหวัดขอนแก่น

 

                                (2)  ผลผลิตทางด้านการเกษตรที่สำคัญของตำบลบ้านแก้ง  ได้แก่

                                                - ข้าวเหนียว พันธุ์  กข. 6  ปลูกกันทุกหมู่บ้าน

- อ้อย  ปลูกในหมู่ที่  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 12

 

(3) สถานที่ที่สำคัญ  ได้แก่  ศาลเจ้าพ่อผาแดง  เป็นศาลเก่าแก่ที่ชาวตำบลบ้านแก้งสร้างขึ้นไว้กราบไว้ บูชา สักการะ  เพื่อระลึกถึงเจ้าพ่อผาแดง  สิ่งศักดิ์ที่ชาวบ้านเชื่อว่าให้ความปกป้อง คุ้มครอง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตำบลบ้านแก้งและตำบลข้างเคียง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  บ้านกุดเก่าน้อย  ระยะทางจากหมู่บ้านไปถึงศาลเจ้าพ่อ ประมาณ 2 กิโลเมตร   มีประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อผาแดง เป็นประจำทุกปี  ในวันขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 5  นอกจากมีศาลแล้วยังมีแหล่งน้ำ เรียกว่า อ่างน้ำภูผาแดง  ความยาวประมาณ 500 เมตร ในฤดูที่น้ำหลาก  น้ำจะไหลจากอ่างลงสู่ห้วยกุดจาน  ขณะที่กำลังอยู่ระหว่างพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

 

 

 

การให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์ต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
Tel : 0-44056104   Fax : 0-44056103 ต่อ 12
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.