สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันฯการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กิจการสภา
การปรับปรุงภารกิจ


  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

สภาพสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

 

      สถาบันและองค์กรทางศาสนา

              - วัด / สำนักสงฆ์                                     8/4           แห่ง

              - มัสยิด                                                     -               แห่ง

              - ศาลเจ้า                                                    -               แห่ง

              - โบสถ์                                                     -               แห่ง

 

      การศึกษา

                องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง    มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน จำนวน  13  แห่ง  ดังนี้

                1. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

                2. โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

                3. โรงเรียนบ้านแก้ง – โนนส้มกบ  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

                4. โรงเรียนโคกสูง  -   วังศิลา   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

                5. โรงเรียนห้วยหว้านไพรสามัคคี  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

                6. โรงเรียนบ้านดงขี  -  สะเดาหวาน  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

                7. โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)

8. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านแก้งพัฒนา

9. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านห้วยหว้านไพร

                10. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านโคกสูง  -  วังศิลา

                11. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดสง่าคงคาราม  บ้านโนนสะอาด

                12. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดศรีวิไลย์  บ้านโนนส้มกบ

                13. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดทุ่งสว่าง  บ้านกุดเก่าน้อย

 

      สาธารณสุข

- โรงพยาบาลของรัฐขนาด             -      เตียง     จำนวน       -          แห่ง

                -  สถานีอนามัย                                      จำนวน       1           แห่ง

                - สถานพยาบาลเอกชน                         จำนวน       -           แห่ง

                - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                      จำนวน         -          แห่ง

               

      ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                - สถานีตำรวจ                        จำนวน    -               แห่ง

                - สถานีดับเพลิง                     จำนวน    -               แห่ง

                - ตู้ยามสายตรวจประจำตำบล              จำนวน       1           แห่ง

 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

ปีงบประมาณ

รายได้

เงินอุดหนุน

รายจ่าย

รวมรายได้

2539

 

 

 

 

2540

 

 

 

 

2541

 

 

 

 

2542

7,727,947

 

6,200,170

 

2543

10,877,237

 

6,574,326

 

2544

14,856,033

 

9,872,139

 

2545

15,327,403

 

10,258,181

 

2546

20,327,522

 

12,050,667

 

2547

28,485,841.00

6,300,690.00

14,101,728.58

34,786,531.01

2548

32,232,170.51

7,845,717.00

4,097,6617.19

40,077,887.51

2549

38,864,584.00

4,800,973.00

3,072,547,592

43,665,557.30

2550

การให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์ต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
Tel : 0-44056104   Fax : 0-44056103 ต่อ 12
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.