สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันฯการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กิจการสภา
การปรับปรุงภารกิจ


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

สภาพเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

 

      อาชีพ

                ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม  ได้แก่  การทำนา   ทำไร่  มีบางส่วนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง  เป็นการรับจ้างทั่วไปและรับจ้างโรงงานอุตสาหกรรมทีอยู่ในเขตอำเภอแก้งคร้อ  และต่างถิ่นบ้าง   บางส่วนประกอบอาชีพค้าขาย  และรับราชการ  โดยคิดเป็นร้อยละดังนี้

 

- อาชีพเกษตรกร                                  คิดเป็นร้อยละ       80           

- อาชีพรับจ้าง                                       คิดเป็นร้อยละ       10           

- อาชีพค้าขายและรับราชการ               คิดเป็นร้อยละ       10           

 

    

    

 

      หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

 

- ธนาคาร                                                -              แห่ง

- อู่ซ่อมรถ/ร้านซ่อมรถ                          4              แห่ง

- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                               1              แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรม                          -               แห่ง

- โรงสี                                                   24            แห่ง

- ร้านค้า                                                 39            แห่ง

 

 

การให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์ต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
Tel : 0-44056104   Fax : 0-44056103 ต่อ 12
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.