สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันฯการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กิจการสภา
การปรับปรุงภารกิจ


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของ อบต. 

สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.  

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

 

      ที่ตั้งและขนาด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน  10  องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอแก้งคร้อ  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 3  มีนาคม  2539 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนส้มกบ    หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง     มีเนื้อที่ทั้งหมด  63   ตารางกิโลเมตร  หรือ  39,375 ไร่  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ  ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ประมาณ  11  กิโลเมตร  และศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  ประมาณ  56  กิโลเมตร  

 

      เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง   มีเนื้อที่ทั้งหมด  63  ตารางกิโลเมตร  หรือ  39,375 ไร่  แยกเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้

                   หมู่ที่ 1  บ้านโนนสะอาด                              จำนวน     4,882  ไร่        

                   หมู่ที่ 2  บ้านกุดเก่าน้อย                                จำนวน     2,575   ไร่             

                   หมู่ที่ 3  บ้านโนนส้มกบ                               จำนวน     3,313   ไร่             

                   หมู่ที่ 4  บ้านแก้ง                                           จำนวน     4,074   ไร่             

                   หมู่ที่ 5  บ้านโคกสูง                                       จำนวน     3,872    ไร่            

                   หมู่ที่ 6  บ้านดงขี                                            จำนวน     2,070    ไร่

                   หมู่ที่ 7  บ้านสะเดาหวาน                               จำนวน     1,960   ไร่

                   หมู่ที่ 8  บ้านห้วยหว้านไพร                           จำนวน     4,133    ไร่

                   หมู่ที่ 9  บ้านวังศิลา                                         จำนวน     2,391   ไร่

                   หมู่ที่ 10 บ้านแก้งเจริญ                                   จำนวน     2,260   ไร่

                   หมู่ที่ 11 บ้านโนนสะอาดใต้                           จำนวน     5,072   ไร่

                   หมู่ที่ 12 บ้านแก้งพัฒนา                                 จำนวน      2,773   ไร่

 

      อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง   มีอาณาเขต  ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ต่างๆ ดังนี้

                                ทิศเหนือ    ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลหนองสังข์   อำเภอแก้งคร้อ

                                ทิศใต้    ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ

                                ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  อำเภอมัญจาคีรี

                                ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา   อำเภอแก้งคร้อ

 

      ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง    มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา  คือ  ภูผาแดง  ภูผาดำ  ดินเป็นดินเหนียวปนทราย  หากได้ปรับสภาพดินให้เหมาะสมจะทำให้เพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้น  สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง

 

      เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง   มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน  12  หมู่บ้าน  ดังนี้

การให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์ต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
Tel : 0-44056104   Fax : 0-44056103 ต่อ 12
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.